Opublikowano:

Witaj, świecie!

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego dalej PRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych Miasta Poznań.
  2. Regulamin wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.poznanskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego
   pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze NB Poznań Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem PRM.
  3. Kontakt:
   NB Poznań Sp. z o.o.
   ul. Przasnyska 6b
   01 – 756 Warszawa
   e-mail: [email protected]
   tel.: 61 666 80 80
  4. System PRM jest kompatybilny z systemami firmy Nextbike tj. założenie Konta w jednym z systemów
   umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu
   stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod
   adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/
 2. Definicje.
  1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z PRM. Korzystanie
   z Aplikacji
   Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub
   iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna
   bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania
   z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w PRM.
  2. Adapter – element zamontowany na widelcu przedniego koła Roweru PRM3G, łączy Rower
   z Elektrozamkiem.
  3. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca
   kontakt
   z Operatorem poprzez:
   infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 61 666 80 80
   pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
   Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej www.poznanskirower.pl
  4. Blokada fork lock / Blokada – środek zabezpieczenia Roweru PRM4G składający się z
   zamka fork lock umiejscowionego w widelcu przedniego koła i linki zintegrowanej z koszykiem i
   wpinanej w zamek fork lock, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia.
   Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój, a w czasie jazdy
   pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru PRM4G.
  5. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z
   PRM z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego
   Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora. Proces blokowania
   Konta określa punkt XIII. Regulaminu.
  6. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie
   Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna.
   Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
  7. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w PRM będący integralną
   częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
   który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej.
  8. Czas Wypożyczenia Roweru PRM3G – czas liczony od momentu Wypożyczenia (zwolnienie
   elektrozamka połączone z sygnałem dźwiękowym), aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez wpięcie do
   elektrozamka i zablokowanie Roweru. W razie braku wolnych elektrozamków poprzez przypięcie Roweru
   zamkiem szyfrowym do stojaka lub innego Roweru znajdującego się w Stacji PRM3G. Po zablokowaniu
   zamku szyfrowego należy zakończyć Wypożyczenie poprzez Terminal, Aplikację Mobilną lub poprzez
   kontakt z BOK. Samo przypięcie Roweru nie jest równoznaczne z jego Zwrotem.
  9. Czas Wypożyczenia Roweru PRM4G – czas liczony od momentu Rezerwacji lub
   Wypożyczenia (odblokowania) bez wcześniejszej Rezerwacji Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru
   poprzez zamknięcie Blokady fork lock. Zakłada się, że Rezerwacja i Postój, o ile wystąpiły,
   wliczane są do Czasu Wypożyczenia.
  10. Elektrozamek – mechanizm zwalniający/blokujący Rower PRM3G w stacji dokującej.
   Elektrozamek jest integralną częścią stojaka na Stacji dla Rowerów PRM3G. Jego automatyczne
   zamknięcie
   i zablokowanie w nim Roweru połączone jest z sygnałem dźwiękowym.
  11. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru
   oraz jego lokalizacji.
  12. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający
   numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowy numer PIN.
   Identyfikator może stanowić karta PEKA lub dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące
   rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
  13. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu PRM, który zaakceptował
   Regulamin
   i dokonał rejestracji w PRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
  14. Komputer pokładowy – umieszczony nad tylnym kołem Roweru, umożliwia Wypożyczenie,
   Postój, Zwrot Roweru PRM4G, przypisanie do Konta Klienta karty RFID.
  15. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na
   potrzeby korzystania z PRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
   Klient może powiązać
   ze swoim Kontem w Systemie PRM kompatybilne karty (np. PEKA) i urządzenia mobilne, zgodne
   ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
  16. Koszt naprawy – koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem Roweru,
   w oparciu
   o Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
  17. Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet
   Wypożyczeń na Konto Klienta.
  18. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient,
   by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
  19. Nieautoryzowany przejazd – korzystanie z Roweru PRM3G lub PRM4G przez Użytkownika
   bez aktywnego wypożyczenia na swoim Koncie.
  20. Operator – firma NB Poznań Sp. z o.o. realizująca usługę obsługi PRM, z siedzibą
   ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
   prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
   Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748392, NIP 5252763013.
  21. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w
   PRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1. Będzie rozliczana w poczet opłat
   za wypożyczenie.
  22. Polityka prywatności– odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki
   przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod
   adresem https://poznanskirower.pl/polityka-prywatnosci
  23. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez
   Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w
   szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia
   Operatora.
  24. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru PRM4G bez jego Zwrotu. Postój
   dostępny jest z poziomu Komputera pokładowego. Szczegóły dotyczące Postoju opisane zostały w
   punkcie X. Regulaminu. Użycie funkcji Postój nie jest rozumiane jako zwrot Roweru.
  25. Poznański Rower Miejski Trzeciej Generacji (PRM3G) – uruchomiony przez Operatora
   system automatycznych wypożyczalni Rowerów trzeciej generacji (stacyjnych), obejmujących
   w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające
   Wypożyczanie i Zwrot Roweru na stacji rowerowej.
  26. Poznański Rower Miejski Czwartej Generacji (PRM4G) – uruchomiony przez Operatora
   system automatycznych i bezstacyjnych wypożyczalni Rowerów czwartej generacji, obejmujących
   w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające
   Rezerwację, Wypożyczanie, Postój oraz Zwrot Roweru. PRM4G dostępny będzie dla Klientów od dnia jego
   uruchomienia przez Operatora. Klienci zostaną powiadomieni o uruchomieniu przez Operatora PRM4G w
   sposób określony w pkt. XVI.3. Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed jego uruchomieniem, na
   zasadach określonych dla zmiany postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności. Postanowienia
   niniejszego Regulaminu dotyczące PRM4G obowiązują od dnia jego uruchomienia, z zastrzeżeniem
   postanowień pkt. XVI.3. Regulaminu w stosunku do Klientów, którzy zawarli Umowę przed uruchomieniem
   PRM4G.
  27. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Rowerów
   PRM3G i PRM4G, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z
   możliwości Wypożyczania Rowerów w Systemie Poznańskiego Roweru Miejskiego.
  28. Rezerwacja – funkcja dedykowana dla Roweru PRM4G, dzięki której Klient może
   zdalnie
   go zarezerwować. Szczegóły dotyczące Rezerwacji opisane zostały w punkcie VII. Regulaminu.
  29. Rower PRM3G dziecięcy 4+ – rower z obręczami kół w rozmiarze 18 cali, przeznaczony
   dla jednego dziecka powyżej 4. roku życia o wzroście co najmniej 110 cm i wadze ciała do 60 kg.
   Korzystanie
   z Roweru dziecięcego może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego.
  30. Rower PRM3G dziecięcy 6+ – rower z obręczami kół w rozmiarze 20 cali, przeznaczony
   dla jednego dziecka powyżej 6. roku życia o wzroście co najmniej 120 cm i wadze ciała do 60 kg.
   Korzystanie
   z Roweru dziecięcego może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego.
  31. Rower PRM4G elektryczny – rower zasilany napędem elektrycznym, który wspomaga
   pedałowanie Użytkownika do osiągnięcia przez niego prędkości 25 km/h. Rower przeznaczony jest do
   użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat (z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. III. 3) i
   mieści się
   w zakresie od 150 cm wzrostu wzwyż. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig
   wynosi do 120 kg samego kierującego. Rower wyposażony jest w Blokadę fork lock, Komputer pokładowy
   i posiada uniwersalny uchwyt na telefon komórkowy/smartfon.
  32. Rower PRM3G standardowy – jeden z podstawowych typów roweru udostępniany przez
   Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat (z
   uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. III. 3) i mieści się w zakresie od 150 cm wzrostu wzwyż.
   Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego.
   Wyposażony jest w koszyk
   o pojemności 10 litrów i nośności 10 kg. Na widelcu przedniego koła Roweru zamontowany jest
   adapter.
  33. Rower PRM4G standardowy – jeden z podstawowych typów roweru udostępniany przez
   Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat (z
   uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. III. 3) i mieści się w zakresie od 150 cm wzrostu wzwyż.
   Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego.
   Wyposażony jest w koszyk
   o pojemności 10 litrów i nośności 10 kg. Rower wyposażony jest w Blokadę fork lock, Komputer
   pokładowy i posiada uniwersalny uchwyt na telefon komórkowy/smartfon.
  34. Rower PRM3G standardowy z fotelikiem dziecięcym – to Rower standardowy wyposażony
   w fotelik przeznaczony do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 do 22 kg, które są zdolne do
   siedzenia bez pomocy co najmniej przez zamierzony czas podróży rowerem. Przewożenie dziecka w
   foteliku może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego. Szczegóły użytkowania Roweru z
   fotelikiem dziecięcym dostępne są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
  35. Serwis PRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją,
   naprawami
   i konserwacją Systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego.
  36. Stacja PRM3G – miejsce Wypożyczania przez Klientów oraz Zwrotu Rowerów PRM3G do
   stojaków rowerowych, oznakowane na Terminalu. Informacje o lokalizacji Stacji PRM3G znajdują się na
   Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej. Stacja PRM3G pełni również funkcję Strefy PRM4G.
  37. Strefa PRM4G – miejsce Wypożyczania przez Klientów oraz Zwrotu Rowerów PRM4G,
   oznakowane symbolem PRM. W Strefie możliwy jest Zwrot Roweru PRM4G bez dodatkowych opłat.
   Informacje
   o lokalizacji Stref PRM4G znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
  38. Strefa niedozwolona – miejsca/obszary, w których Klient nie może poruszać się
   Rowerem PRM. Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, rzeki, obszary piaszczyste czy
   inne miejsca, w których Rower może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu. Zasięg Strefy Niedozwolonej
   można sprawdzić na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK.
  39. Strefa użytkowania – granice administracyjne Miasta Poznań z wyłączeniem Strefy
   niedozwolonej.
  40. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.poznanskirower.pl
   zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z PRM.
  41. System Poznańskiego Roweru Miejskiego / System PRM – Poznański Rower Miejski
   Trzeciej Generacji i Poznański Rower Miejski Czwartej Generacji.
  42. Terminal PRM / Terminal – urządzenie przeznaczone między innymi do:
   zarejestrowania się Klienta w PRM, dokonania płatności kartą płatniczą, Wypożyczenia i Zwrotu
   Roweru PRM3G.
  43. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki
   określone
   w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu
   zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w PRM i pod warunkiem złożenia przez
   Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest NB Poznań Sp. z
   o.o.
  44. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora
   Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie VI.5 w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia
   określa szczegółowo punkt VIII. Regulaminu.
  45. Zamek szyfrowy / obejma – dodatkowa linka służąca do zabezpieczenia Roweru.
   Stanowi wyposażenie każdego Roweru PRM3G.
  46. Zwrot Roweru PRM3G / Zwrot PRM3G – oddanie Roweru PRM3G do stosownej Stacji PRM
   poprzez wprowadzenie adaptera do elektrozamka. Proces Zwrotu określa punkt XI Regulaminu. Samo
   zabezpieczenie Roweru obejmą nie jest rozumiane jako Zwrot PRM3G
  47. Zwrot Roweru PRM4G / Zwrot PRM4G – oddanie Roweru PRM4G w Strefie postoju lub poza
   nią poprzez zamknięcie Blokady fork lock. Możliwy jest również Zwrot Roweru PRM4G na Stacji PRM3G
   (w obszarze Stacji), również poprzez zamknięcie Blokady fork lock. Proces Zwrotu określa punkt
   XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot PRM4G.
 3. Zasady ogólne korzystania z Systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego.
  1. Warunkiem korzystania z Systemu PRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych
   osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej,
   kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z PRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego
   stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 20 zł (słownie: dwadzieścia
   złotych).
  2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą
   korzystać z PRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi
   odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku
   z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących
   zobowiązań określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej
   jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana
   do Operatora:
   1. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected]
   2. jako załącznik do zgłoszenia przez Aplikację Mobilną,
   3. listem poleconym na adres Operatora,
   4. złożona osobiście w siedzibie Operatora.
   5. Zgoda powinna zwierać:

   6. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
   7. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
   8. zgodę na korzystanie z Systemu PRM przez małoletniego,
   9. imię i nazwisko małoletniego,
   10. datę urodzenia małoletniego,
   11. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
   12. datę i miejsce wydania zgody.

   Wzór zgody dostępny jest na stronie www.poznanskirower.pl

  3. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką rodzica
   lub opiekuna prawnego.
  4. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech (4) Rowerów.
  5. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania z zastrzeżeniem punktu
   VIII.13 Regulaminu.
  6. Korzystanie z Rowerów Systemu PRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  7. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych
   danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.
 4. Odpowiedzialność i zobowiązanie.
  1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu PRM i ponosi odpowiedzialność za jego
   należyte funkcjonowanie.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone
   korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za
   które odpowiedzialny jest Użytkownik, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy
   umyślnej.
  3. Operator nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z używania uchwytu na telefon. Klient korzysta
   z uchwytu na telefon na własną odpowiedzialność.
  4. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej
   opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
  5. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
   Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie
   Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane
   w punkcie XIII. niniejszego Regulaminu.
  6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu.
   Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia
   Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych oraz w Załączniku nr 2 Koszty
   Naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie PRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi
   Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
   mandatów, opłat itp., a nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego
   winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego
   nałożone, a wynikają z winy Operatora.
  8. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów PRM w celu wycieczek
   górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla
   ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego
   koszyku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.
  9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
   środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
   przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji
   zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  10. Zabrania się przewozu Rowerów PRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób
   prywatnych z wyjątkiem środków komunikacji miejskiej na zasadach określonych przez Organizatora
   transportu publicznego.
  11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu PRM w celu unieruchomienia
   Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez
   Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi
   Klient.
  12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
  13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego
   kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością ceny Roweru, zgodnie
   z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
  14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia.
   W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu
   i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
  15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o
   tym BOK niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
  16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego
   Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
   ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z BOK.
 5. Płatności
  1. Opłaty w Systemie PRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat
   Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK. Podstawą
   wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
  2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach PRM może być dokonywana:
   1. przy użyciu kart płatniczych,
   2. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta
    Klienta,
   3. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności.
    Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
   4. poprzez upoważnienie Operatora Systemu PRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej
    Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym
    przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia
    Roweru/Rowerów.
  3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są
   przechowywane ani dostępne dla Operatora.
  4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
  5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się
   z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, podany w pkt. I. 3, celem wskazania
   danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
  6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek
   doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 3 dni roboczych. W przypadku
   nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych
   przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje
   zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek
   ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania
   płatności w pełnej wysokości.
  7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie
   prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami
   prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator PRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu
   wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać
   będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator PRM zastrzega
   sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
  8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany wyłącznie po rozwiązaniu Umowy.
   W trakcie trwania Umowy z Operatorem PRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania)
   nie podlegają zwrotowi.
  9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest
   przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i
   powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na
   Stronie internetowej.
 6. Rejestracja.
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu PRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie
   oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
  2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
   1. Stronę internetową,
   2. Aplikację mobilną,
   3. Terminal,
   4. kontakt telefoniczny z BOK.
  3. Podczas procesu rejestracji realizowanego zgodnie z VI.2.a,b,d wymagane jest podanie następujących
   danych osobowych:
   1. numeru telefonu komórkowego,
   2. imienia i nazwiska,
   3. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
   4. adresu e-mail,
   5. numeru PESEL,
   6. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością jej
    obciążenia,

   Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin PRM oraz
   Politykę prywatności Operatora.

  4. Podczas procesu rejestracji realizowanego poprzez Terminal wymagane jest podanie następujących
   danych osobowych:
   1. numeru telefonu komórkowego,
   2. imienia i nazwiska,
   3. adresu e-mail.

   Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin PRM oraz
   Politykę prywatności Operatora. Pozostałe dane wymienione w punkcie VI.3.c,e Klient ma obowiązek
   uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.

  5. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem
   telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany
   numer telefonu i w wiadomości e-mail na podany przy rejestracji adres.
   usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego
   Konta karty RFID (np. karta PEKA czy Elektroniczna Legitymacja Studencka). Sposób połączenia karty
   z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej w Aplikacji Mobilnej i w BOK
   PRM.
  6. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć
   link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności
   adresu e-mail i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było
   aktywne.
  7. Brak uzupełnienia danych lub brak kliknięcia linku w terminie do 24 godzin po rejestracji może
   spowodować Blokadę Konta.
  8. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z
   bazy PRM.
 7. Rezerwacja.
  1. Operator dopuszcza możliwość zarezerwowania tylko Roweru PRM4G. Użytkownik może zarezerwować
   jednocześnie do 4 Rowerów PRM4G.
  2. Rezerwacji można dokonać poprzez:
   1. Aplikację Mobilną,
   2. Stronę internetową.
  3. Rezerwacja jest dobrowolna. Zarezerwowany Rower PRM4G oczekuje na Użytkownika maksymalnie 15
   minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Po anulowaniu Rezerwacji Rower jest dostępny
   dla innych Użytkowników.
  4. Operator dopuszcza możliwość anulowania Rezerwacji przez Klienta.
  5. Czas Rezerwacji wliczany jest do Czasu Wypożyczenia Roweru PRM4G.
 8. Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta
   rozumie się:
   1. spełnienie warunków punktu VI. Rejestracja,
   2. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 20 zł lub
   3. zdefiniowanie przy Terminalu, w Aplikacji Mobilnej lub przez Stronę internetową jako formy
    płatności
    karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie.
  2. Rower PRM3G można wypożyczyć poprzez:
   1. Aplikację Mobilną,
   2. Terminal, również z wykorzystaniem do identyfikacji karty RFID,
   3. kontakt z BOK.
  3. Rower PRM4G można wypożyczyć poprzez:
   1. Aplikację Mobilną,
   2. Komputer pokładowy, również z wykorzystaniem do identyfikacji karty RFID,
   3. kontakt z BOK.
  4. Wypożyczenie Roweru PRM3G możliwe jest na dowolnej Stacji PRM3G z zastrzeżeniem poniższego punktu
   VIII.5.

  5. Wypożyczenie i Zwrot Roweru PRM3G dziecięcego 4+ i dziecięcego 6+ możliwe jest tylko
   na dedykowanych stacjach: Termy Maltańskie, Malta Ski, Rondo Środka.

  6. Wypożyczenie Roweru PRM4G możliwe jest w Strefie lub poza Strefą PRM4G, a także na Stacji PRM3G o
   ile Rower PRM4G się tam znajduje.

  7. Wypożyczenie Roweru PRM3G rozpoczyna się w momencie zwolnienia Roweru z elektrozamka,
   potwierdzonego sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenie Roweru PRM3G zabezpieczonego obejmą rozpoczyna się
   w momencie wybrania opcji WYPOŻYCZ na Terminalu lub w aplikacji. Kod do Zamka szyfrowego dostępny
   jest na wyświetlaczu Terminala w momencie Wypożyczania Roweru
  8. lub w aplikacji przez Czas Wypożyczenia (Wypożyczenie przez aplikację), lub wysyłany jest SMS
   (Wypożyczenie przez BOK).

  9. Wypożyczenie Roweru PRM4G rozpoczyna się w momencie zwolnienia Blokady fork lock.
  10. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
  11. w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie. Po
   odbezpieczeniu Roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć obejmę / linkę blokady fork lock w sposób
   uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło. W przypadku braku obejmy na Rowerze PRM3G Klient zobligowany
   jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.

  12. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient
   zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK lub przez Aplikację Mobilną i o ile to
   możliwe odstawienia Roweru zgodnie z punktem XI. Regulaminu.
  13. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się
   spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia
   powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK w terminie maksymalnie
   24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
  14. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny
   do wykonywania połączeń z BOK.
  15. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik
   może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem
   Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie Użytkowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest
   opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 9. Czas Wypożyczenia.
  1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z punktem VIII.
   Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem XI. Regulaminu. Użycie funkcji
   Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru i zaliczane jest do Czasu Wypożyczenia.
  2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia
   tj. 12. godzin.
  3. Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z
   Załącznikiem nr 1.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości
   dotyczących stanu Roweru (np. niski stan baterii, nietypowa lokalizacja Roweru).
 10. Postój.
  1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru PRM4G podczas
   trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
  2. Funkcja Postój dostępna jest z poziomu Komputera pokładowego. Najpierw należy wybrać P
   na klawiaturze Komputera, później ręcznie zamknąć Blokadę fork lock.
  3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia i może trwać maksymalnie 60 minut.
   Po upływie tego okresu następuje automatyczny Zwrot Roweru.
 11. Zwrot.
  1. Zwrot Roweru PRM3G możliwy jest wyłącznie na Stacji PRM3G poprzez:
   1. wpięcie Roweru PRM3G za pomocą Adaptera do wolnego elektrozamka. Prawidłowe zablokowanie Roweru
    zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem Roweru w zamku;
   2. zapięcie przy użyciu zamka szyfrowego w przypadku braku wolnego elektrozamka. Rower należy
    zapiąć obejmą do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się na
    Stacji
    PRM3G i przetasować cyfry zamka szyfrowego. Następnie należy wybrać ZWROT na Terminalu lub w
    aplikacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu lub w telefonie komunikatami.
  2. Zwrot Roweru PRM4G możliwy jest w Strefie użytkowania na jeden z poniższych sposobów:
   1. regularny Zwrot – Zwrot Roweru w Strefie PRM4G lub na Stacji PRM3G po Wypożyczeniu
    ze Stacji,
   2. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru w Strefie PRM4G lub na Stacji PRM3G po Wypożyczeniu poza
    Stacją,
   3. płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Strefą PRM4G i poza Stacją PRM3G, ale w Strefie użytkowania.

   Kwoty premii i opłaty za sposób Zwrotu XI.2 b i c określa Załącznik nr 1.

  3. Klient zwraca Rower PRM4G poprzez ręczne zapięcie Blokady fork lock. Rower powinien zostać
   unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower
   stał stabilnie. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego,
   drogowego ani pieszego. Roweru nie należy opierać o drzewa oraz zabytkowe elementy architektury
   (np. pomniki).
  4. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie
   skontaktować się z BOK.
  5. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa
   w punktach XI.1 i XI.2,3. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
   1. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia
    trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z
    Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
   2. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1
    do Regulaminu (w zależności od typu Roweru),
   3. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru PRM3G poza Stacją PRM3G zgodnie
    z Załącznikiem nr 1,
   4. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania zgodnie
    z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
   5. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie niedozwolonej zgodnie
    z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
   6. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym (np.
    zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje i inne
    miejsca, w
    których jest utrudniony dostęp do Roweru dla Serwisu PRM) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
    Regulaminu.

   Opłaty sumują się.

 12. Naprawy i awarie.
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po
   zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest
   zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower
   do najbliższej Stacji PRM3G.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
   w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PRM.
  3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas Wypożyczenia
   Roweru.
 13. Blokada Kont Użytkowników.
  1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie PRM,
   w
   przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów PRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Blokada Konta może nastąpić gdy Klient:
   1. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. Regulaminu,
   2. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
   3. pozostawia Rower niezabezpieczony,
   4. narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, działa na szkodę Operatora.
  3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower
   zaginął.
  4. Operator dopuszcza możliwość stałego zablokowania konta Klienta w przypadku powtarzających się
   przewinień. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta
   oraz jest
   jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.
 14. Reklamacje.
  1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze
   świadczoną usługą oraz może wiązać się z jednoczesnym żądaniem poprawienia usługi, lub zwrotu
   części, lub całości naliczonej opłaty.
  2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu,
   pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację
   Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
  3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
   2. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
   3. przez Aplikację Mobilną,
   4. telefonicznie,
   5. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
   6. osobiście w siedzibie Operatora.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
   reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie
   we wskazanym zakresie.
  5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec
   Operatora.
  7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie
   skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do
   rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub
   dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia
   reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności,
   które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
   na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź
   na inny adres e-mail / adres do korespondencji wskazany przez Klienta składającego reklamację.
  9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone
   w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden
   z następujących sposobów:
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
   2. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
   3. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
   4. osobiście w siedzibie Operatora.
  10. Klient może:
   1. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w terminie 14 dni od daty
    otrzymania
    odpowiedzi na reklamację,
   2. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.
 15. Zakończenie Umowy.
  1. Odstąpienie od Umowy.
   1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania
    przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed
    jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
   2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
    1. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.3 oświadczenia o odstąpieniu od
     Umowy,
    2. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego
     oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza
     odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach
     konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), jednak nie jest
     to obowiązkowe.
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia
    od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy.
    Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora
    oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych
    sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w
    oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.
   4. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu
    do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione
    do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w
    terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
   1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
    1. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
    2. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
    3. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
    4. osobiście w siedzibie Operatora.
   2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.
    Skutkiem
    rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta
    w Systemie PRM.
   3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie
    Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest
    ujemne,
    pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez
    Klienta
    należności za świadczone przez Operatora usługi.
   4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one
    zwrócone na
    rachunek bankowy podany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient wskazał
    inne
    rozwiązanie. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy.
    W
    przypadku, gdy zwrot środków będzie związany
    z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów
    przelewu,
    koszty
    te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
 16. Postanowienia końcowe.
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem
   o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy
   na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruch
   drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient
   narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś
   Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta
   Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych
   zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności
   ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności
   będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o
   braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK w terminie 14 dni od
   dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityce
   Prywatności przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu
   lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
   w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą
   interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik dla Roweru PRM3G i PRM4G: dziecięcy 4+, dziecięcy 6+, standardowy,
standardowy z fotelikiem dziecięcym
Opłata za wypożyczenie Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 2 zł/godz
od 61. do 120 minuty 4 zł/godz.
każda kolejna rozpoczęta godzina 4 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru dziecięcy 4+, dziecięcy 6+ 2300 zł
standardowy PRM3G 2900 zł
standardowy PRM4G 7200 zł
standardowy PRM3G z fotelikiem dziecięcym 3650 zł

Cennik ULGOWY* dla Roweru PRM3G i PRM4G: dziecięcy 4+, dziecięcy 6+,standardowy,
standardowy z fotelikiem dziecięcym
Opłata za wypożyczenie Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 30. minuty bez opłat
od 31. do 60. minuty 1 zł/godz
od 61. do 120 minuty 2 zł/godz.
każda kolejna rozpoczęta godzina 4 zł/godz.


*Uprawnieni są Klienci Poznańskiego Roweru Miejskiego, identyfikujący się przy terminalu za pomocą imiennej
karty PEKA i posiadający na karcie zakodowany i ważny w momencie wypożyczenia Roweru dowolny bilet
okresowy, ważny w strefie taryfowej A (także A+B oraz A+B+C). Cennik ULGOWY dotyczy wyłącznie pierwszego
wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wypożyczony w tym samym czasie jest naliczana zgodnie
z Cennikiem.

Cennik dla Roweru PRM4G elektrycznego Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie
od 1 do 20 minuty bez opłat
od 21 do 60 minuty 3 zł/godz.
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina 5 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie 17500 zł

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 20 zł
Bonus za przyprowadzenie Roweru PRM4G do Strefy PRM4G lub Stacji PRM3G (premiowany Zwrot) 2000 zł
Opłata inicjalna 20 zł
Bonus za przyprowadzenie Roweru PRM4G do Strefy PRM4G lub Stacji PRM3G (premiowany Zwrot) 2 zł
Pozostawienie Roweru PRM4G poza Strefą PRM4G i poza Stacją PRM3G (płatny Zwrot) 5 zł
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania*
do 10 km (od najbliższej Stacji) 50 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji) 125 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji) 250 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji) 500 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) 1 000 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie niedozwolonej**
do 10 km (od najbliższej Stacji) 500 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji) 700 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji) 900 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji) 1200 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) 1500 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym*** 600 zł
Pozostawienie Roweru PRM3G poza Stacją PRM3G**** 350 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) 50 zł


*, **, *** oraz **** Opłata za pozostawienie Roweru w miejscu trudnodostępnym sumuje się z ewentualną
opłatą za pozostawienie Roweru poza Strefą użytkowania lub w Stefie niedozwolonej, gdy obie sytuacje
występują jednocześnie i z opłatą za pozostawienie Roweru PRM3G jeśli dotyczy.

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia Roweru PRM3G i PRM4G w Systemie PRM

Rower PRM3G Rower PRM4G
NAZWA j.m. CENA* VAT Razem CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 111,00 zł 25,53 zł 136,53 zł
Błotnik przód szt. 8,55 zł 1,97 zł 10,52 zł 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł
Czytnik RFID 289,00 zł 66,47 zł 355,47 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 5,99 zł 1,38 zł 7,36 zł 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 2,51 zł 0,58 zł 3,08 zł 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,90 zł 0,21 zł 1,11 zł
Fork lock szt. 720 zł 165,60 zł 885,60 zł
Fotelik dziecięcy z adapterem szt. 612,14 zł 140,79 zł 752,93 zł
Hamulec rolkowy szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 90,00 zł 20,70 zł 110,70 zł
Kierownica szt. 41,22 zł 9,48 zł 50,70 zł 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 6,92 zł 1,59 zł 8,51 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 13,80 zł 3,17 zł 16,97 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 20,54 zł 4,72 zł 25,26 zł 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 7,29 zł 1,68 zł 8,97 zł 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 17,24 zł 3,96 zł 21,20 zł 150,00 zł 34,50 zł 184,50 zł
Lampka przód szt. 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 12,81 zł 2,95 zł 15,76 zł 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 0,59 zł 0,13 zł 0,72 zł 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 0,65 zł 0,15 zł 0,79 zł 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Linka fork lock’a szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Łańcuch szt. 16,56 zł 3,81 zł 20,37 zł 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 40,50 zł 9,32 zł 49,82 zł 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 1,47 zł 0,34 zł 1,81 zł 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 0,74 zł 0,17 zł 0,90 zł 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 28,83 zł 6,63 zł 35,46 zł 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 23,25 zł 5,35 zł 28,60 zł 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,46 zł 1,26 zł 6,72 zł 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 0,78 zł 0,18 zł 0,96 zł 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 0,78 zł 0,18 zł 0,96 zł 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 22,14 zł 5,09 zł 27,23 zł 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 134,81 zł 31,01 zł 165,81 zł 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 9,08 zł 2,09 zł 11,16 zł 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 271,28 zł 62,39 zł 333,67 zł 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 40,65 zł 9,35 zł 50,00 zł 20,40 zł 4,69 zł 25,09 zł
Przewody oświetlenia m.b. 1,34 zł 0,31 zł 1,64 zł 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 1,19 zł 0,27 zł 1,46 zł 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 1,14 zł 0,26 zł 1,40 zł 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 20,48 zł 4,71 zł 25,18 zł 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 4,56 zł 1,05 zł 5,61 zł 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 28,91 zł 6,65 zł 35,55 zł 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Support 115mm szt. 14,10 zł 3,24 zł 17,34 zł 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,11 zł 0,02 zł 0,13 zł 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,11 zł 0,02 zł 0,13 zł 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 17,96 zł 4,13 zł 22,08 zł 20,00 zł 4,60 zł 24,60 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 23,06 zł 5,30 zł 28,36 zł 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 1,20 zł 0,28 zł 1,48 zł 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 191,76 zł 44,10 zł 235,86 zł 432,00 zł 99,36 zł 531,36 zł
Uchwyt na telefon szt. 80,00 zł 18,40 zł 98,40 zł
Widelec szt. 49,50 zł 11,39 zł 60,89 zł 400,00 zł 92,00 zł 492,00 zł
Wspornik kierownicy szt. 7,80 zł 1,79 zł 9,59 zł 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 4,28 zł 0,98 zł 5,26 zł 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł
Zamek szyfrowy szt. 70,49 zł 16,21 zł 86,70 zł

*Może ulec zmianie.

Załącznik nr 3 Zasady korzystania z Roweru PRM3G standardowego z fotelikiem dziecięcym

 1. Maksymalne obciążenie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy, przeznaczony do użytku nie może
  przekroczyć 114 kg.
 2. Użytkowanie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem opiekuna prawnego
  dziecka posiadającego konto w Systemie PRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego
  zabezpieczenia dziecka w foteliku zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
 3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu
  PRM winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
 4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22
  kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona
  podróż Rowerem.
 5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do Roweru
  oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone,
  nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do Roweru. Zaleca się
  również skontrolowanie temperatury fotelika (czy nie jest nadmierna np. z powodu bezpośredniego
  naświetlenia słonecznego). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności
  w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do Roweru, Użytkownik
  Systemu PRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest
  zabronione.
 6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia Roweru wyposażonego w
  fotelik dziecięcy.
 7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający (nie stanowi on wyposażenia Roweru).
  Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczające przed warunkami
  atmosferycznymi np. deszczem czy promieniowaniem słonecznym.
 8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie
  jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku.
  Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
 9. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób
  uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego
  wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
 10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
  1. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów
   zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub Roweru,
  2. dodatkowe obciążenie Roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę,
   niezbędną do bezpiecznego poruszania się na Rowerze;
  3. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy
   kontrolować również w trakcie jazdy).
 11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu
  do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie
  jazdy Rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że Rower może zachowywać się inaczej w
  odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować
  prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym Rowerem.
 12. W trakcie użytkowania Roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym
  fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób
  odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
 13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać Roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku
  bez opieki.
 14. Wypożyczenie oraz Zwrot Roweru z fotelikiem dziecięcym są możliwe na każdej stacji.

Jeden komentarz do: „Witaj, świecie!

 1. Cześć, to jest komentarz.
  Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
  Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *